• Home >>

De opzet van het Healthy Thinking Project

Positieve gezondheid en E-healthDit project sluit aan bij twee ontwikkelingen: positieve gezondheid en e-health.

Positieve gezondheidPositieve gezondheid is een beweging die stelt dat gezondheid een wisselwerking is tussen 6 dimensies:

  1. Lichaamsfuncties
  2. Mentale functies en -beleving
  3. Spiritueel/existentiële toestand
  4. Kwaliteit van leven
  5. Sociaal maatschappelijke participatie
  6. Dagelijks functioneren

Het HTProject onderzoekt de wisselwerking tussen dimensie 1 (Lichaamsfuncties) en dimensies 2 en 3 (Mentale functies, beleving, spiritualiteit en zingeving).

E-healthE-health is het inzetten van ICT om gezondheid te bevorderen. In ons geval: het gebruik van scans en apps om mensen te trainen in gezond denken.

StappenplanHet stappenplan waarmee we het HTProject uitvoeren heeft vier fasen.

Fase 1: Eerste kwalitatieve verkenningWat is gezond denken? Een ruwe schets.Wij gebruiken de informatie uit deze fase om onze focus in de volgende fasen te bepalen. Op deze website is hierover meer te lezen. Deze kwalitatieve verkenning is afgerond. De uitkomsten zijn gebruikt voor de eerste ‘benchmark’ voor de HTScan.

Fase 2: Statistische ExploratieWat kunnen we wetenschappelijk gezien zeggen over ‘gezond denken’?Van minimaal 400 respondenten worden zowel de fysieke gezondheid als de denkstijl gemeten. Wij streven naar een gevarieerde doelgroep qua vitaliteit en gezondheid. Deze fase loopt momenteel.

Wij onderzoeken of er een kwantitatief aantoonbaar verband is tussen waarden plus denkstijl enerzijds en fysieke gezondheid en vitaliteit anderzijds en hoe sterk dat verband is. Wij hopen een ‘dose-response’-relatie te vinden: hoe meer iemand op een bepaalde manier denkt, hoe gezonder hij of zij is.

De resultaten van de onderzoeken worden opgeslagen in een database die later, na publicatie, beschikbaar komt als verificatiemogelijkheid.

Fase 3: Kwalitatief onderzoekGezond denken, hoe doet iemand dat precies?

In fase 3 doen wij diepte-interviews met 20 ouderen. Of fase 3 plaatsvindt, hangt af van de resultaten in fase 2.

De ene groep bestaat uit 10 uitzonderlijk vitale/gezonde ouderen die wij in een open gesprek vragen stellen over hun gedrag , waarden, manier van denken, overtuigingen, innerlijke strategieën, sociale relaties en wijze waarop zij zin geven aan hun leven. Deze inzichten leiden tot een kwalitatief beeld over hoe gezonde ouderen denken en in het leven staan.

De andere groep bestaat uit 10 ouderen die uitzonderlijk weinig vitaal/ongezond zijn. Wij interviewen hen met dezelfde open vragen.

Doel van het kwalitatief onderzoek is om te weten wat de gezonde ouderen wel doen, dat de ongezonde ouderen niet doen. Op deze manier willen wij ons inzicht in de betekenis van de statistische gegevens vergroten.

Alle interviews worden op video opgenomen. Van deze video’s wordt een back-up gemaakt die na publicatie beschikbaar komt als verificatiemogelijkheid.

Fase 4: Experimenteel onderzoek naar voorlichting en trainingGezond denken, hoe leer je dat aan iemand?De derde fase van het onderzoek is experimenteel van aard. In de vierde fase gaan wij proefpersonen trainen in gezond denken met de inzichten uit fase 1 en fase 2. In deze fase worden ook onze scan en de app ontwikkeld.

Wij meten het effect van deze training longitudinaal meting: voorafgaand aan de training, direct na de training en een half jaar na de training worden zowel denkstijl als gezondheid gemeten.

Congres Gezond DenkenNa afronding van het onderzoek organiseert het Instituut voor Eclectische Psychologie een congres waar de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd.

Statistische analyseWat betreft de statistische analyse, zullen wij in fase 2 multipele regressie gebruiken. Daarbij wordt gekeken of meerdere onafhankelijke variabelen (denkstijl-elementen) invloed hebben op 1 afhankelijke variabele (gezondheid).

De onafhankelijke variabele wordt geoperationaliseerd als de scores op MindSonar, een test voor metaprogramma’s (denkstijlelementen) en waarden (Graves drives).

De afhankelijke variabelen is fysieke gezondheid. Gezondheid wordt  geoperationaliseerd als de score op de ‘MOS Health Survey’.

Aangezien fasen 3 en 4 afhankelijk zijn van de uitkomst van fase 2, gaan wij de statistische analyse daarvan pas invullen op het moment dat in fase 2 onze hypothese (dat er een dose-response relatie is tussen een bepaalde denkstijl en fysieke gezondheid) ondersteund lijkt te gaan worden.